Uncategorized, שיעורי הרב

דבר תורה לפרשת "מקץ" תשפ"ד


הלכות 

עשרה בטבת שיחול בשישי הבא י' טבת (22.12.23)

וצום העשירי…   יהי לבית יהודה לששון

תחילת הצום: 05:25      סיום הצום: בסעודת ליל שבת

הרוצה לאכול בסמוך לעלות השחר  צריך להתנות

 1. בעשרה בטבת הוחל המצור על ירושלים, ובעקבות מצור זה חרבה העיר ירושלים. ולכן קבעו חז"ל את עשרה בטבת כיום צום ותפילה.
 2. הכל חייבים להתענות בעשרה בטבת, ואסור לפרוץ גדר.
 3. חיוב הצום הוא מעלות השחר עד צאת הכוכבים. ואף על פי שחיוב הצום הוא מעלות השחר מכל מקום אם ישן בלילה וקם משנתו, אסור לו לאכול ולשתות קודם עלות השחר, אלא אם התנה קודם שישן שכוונתו לקום כדי לאכול או לשתות לפני עלות השחר.
 4. בעשרה בטבת מותרים ברחיצה וסיכה ונעילת הסנדל. והמחמיר לא לרחוץ כל גופו במים חמים בתענית ציבור תבוא עליו ברכה.
 5. ראוי להחמיר שלא לשטוף את הפה במים ביום תענית ציבור, ומי שהדבר קשה לו ביותר יכול להקל בכך ובלבד שיזהר שלא יבלע כל שהוא מן המים.
 6. מותר לקחת תרופה בתענית ציבור ובלבד שלא ישתה עם התרופה מים.
 7. קטנים פטורים מתענית ציבור, ואפילו אם רוצים להחמיר על עצמם ולהתענות, אסור.
 8. מעוברות או מיניקות פטורות מלהתענות בעשרה בטבת, ומיניקה נחשבת אישה בתוך עשרים וארבעה חודשים משעת לידתה, אף אם לא מיניקה יותר את בנה.
 9. חולה או זקן שאינם יכולים להתענות יעשו שאלת חכם כיצד עליהם לנהוג.

נוהגים להרבות בסליחות ותחנונים ביום תענית ציבור המתענה בתענית ציבור אומר "עננו" בתפילת שמונה עשרה של שחרית ומנחה.

נקודות לסיכום

 • ביום שישי מותר להתרחץ כרגיל, ומי שרגיל לטעום את תבשילי השבת בכל ערב שבת רשאי לעשות זאת (בלי לבלוע).
 • יש להקדים את מנחה קטנה כך שיספיקו את קריאת התורה, חזרת הש”ץ וברכת כהנים לפני שקיעה, ואף יספיקו לקבל תוספת שבת קטנה (ויש הנוהגים להתפלל מנחה גדולה ביום זה).
 • בתפילת מנחה קוראים בתורה (למנהג האשכנזים קוראים גם הפטרה) ואומרים “עננו”, אך לא אומרים תחנון ולא אבינו מלכנו.
 • אם מתפללים מנחה גדולה – כהנים אינם עולים לדוכן. מנחה קטנה – כהנים עולים לדוכן (עד השקיעה).
 • צמים גם אחרי כניסת השבת, ושוברים את הצום בצאת הכוכבים, בקידוש.
 • מתחילים בתפילת ערבית מיד בצאת הכוכבים, ולא מאריכים בתפילה.